برنامه ترامپ برای ورود دوباره به کاخ سفید/ هرگز به کشورهای اروپایی کمک نخواهم کرد