اقدام جدید برای کنترل سارقان دارای بیش از ۴ محکومیت