فرانسه به دلیل سرمای شدید نیروگاه زغال سنگ خود را مجددا مورد بهره برداری قرار داد