حاجی شدن قسمت ایرانی ها نشد / تعلیق مجدد عمره مفرده