شورای رقابت مردم را خوشحال کرد / حذف یک بند مهم در خرید خودرو از سامانه یکپارچه