فیلم/ شیر و عسل اسرائیلی تمام شد بفرمایید موشک فلسطینی!