ریزش ۱۰ میلیونی قیمت مسکن در این منطقه + جدول قیمت