سارا و نیکا از پایتخت حذف شدند؟ ؛‌ واکنش یکی از دوقلوهای این سریال