درخواست نایب رئیس کمیسیون صنایع برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان