زمان اضافه شدن سردار آزمون به محل تمرین تیم ملی اعلام شد