محو شدن یک هواپیما در آسمان کرج / در رادار ردی از هواپیما نیست