مسئولیت جدید برای نیروهای ویژه پاد وحشت | این وظیفه چیست؟