نمایندگی ایران در ژنو: خبرنگاران باید تحت حقوق بین‌المللی بشردوستانه محافظت شوند