هیئت عالی نظارت، احکام برنامه هفتم را دارای استحکام لازم برای ثبات‌بخشی به نرخ ارز ندانست