توصیه رئیسی به مسئولان: بازنگاهی در بهره وری دستگاه خود داشته باشید