فیلم/ اضافه کاری در آمریکا با پیاده‌روی در خیابان‌های تهران