ماجرای ترور رهبر ارشد سپاه صحابه/ اهداف گروه چیست و چه کسانی حامیان مالی هستند؟