فیلم | دور ریختن خیارهای خاردار در کرمان | مسئولان: به کریسمس مربوط است !