میزان افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳/ کارگران خواستار افزایش ۴۰ درصدی مزد شدند