پیام آمریکا به تهران از طریق یک کشور عربی | درخواست آنها چه بود؟