موارد مهمی که هر فرد با فرهنگی باید آنها را رعایت کند