چرا تجربه‌های شخصی برای درک وضعیت اقتصاد کافی نیست؟