بارش برف در بندر عباس ! | روزی که مردم بندرعباس با دیدن برف فرار کردند