دشمنان به دنبال چند دستگی در کشور هستند/ ضرورت آمادگی در برابر هر نوع فتنه