آنچه نظام آموزش رسمی باید از جلسات سنتی قرآن بیاموزد