عکس/ حضور رئیسی در بهره برداری از شهرک گلخانه‌ای مدرن و شیشه‌ای زنجان