تب تند گرانی بستنی در روز‌های زمستانی / بستنی سنتی کیلویی چند؟