ادامه تظاهرات حامیان فلسطین در سراسر جهان/ مردم در این شهرها به خیابان آمدند