دفاع چامسکی از ایده ایران برای پایان اسرائیل + فیلم