بورل: ۱۰۰ درصد ساکنان غزه با بحران غذا مواجه هستند