واکنش محمد انصاری به تصویر «ریحانه با کاپشن صورتی» روی ناو سپاه