جزئیات دیجیتالی شدن پرداخت یارانه ها | ۱۱ قلم‌ کالا از طریق توزیع کالا برگ عرضه می شود