شعر علی‌محمد مؤدب برای شهدای کرمان/ از پی پرواز سیمرغ اینهمه پر ریخته