هشدار فرمانده سپاه به قدرت های بزرگ / برای شکست دادن دشمن قدرت سازی می کنیم