فیلم/ حضور رئیسی در آیین بهره برداری از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در زنجان