کمیته تحقیقات، اسم رمز گسترش اختلاف‌ها در کابینه رژیم صهیونیستی