عرض اندام سپاه در خلیج فارس/ 100 شناور موشک انداز تندرو وارد میدان شد