فیلم/ مراسم الحاق ناو ابومهدی به نیروی دریایی سپاه