اولین تصاویر از ناو ابومهدی در آب های جنوب | این ناو به نیروی دریایی سپاه ملحق شد