رقص تروریست‌های اقتصادی- رسانه‌ای روی خون شهدای کرمان در بازار ارز