برنامه کابینه اسرائیل برای روز پس از جنگ غزه مشخص شد