نمایندگی ایران در ژنو: عاملان و سازمان دهندگان اقدامات تروریستی باید محاکمه شوند