تظاهرات خانواده اسرای صهیونیست مقابل منزل عضو کابینه جنگ «اسرائیل»