فیلم/ علیرضا قزوه: اگر حافظ و مولوی امروز بودند برای غزه شعر می‌گفتند