اگر می خواهید سیگار را ترک کنید از این محرک‌های غذایی دوری کنید