ریاض اظهارنظرهای ۲ وزیر کابینه نتانیاهو را به شدت محکوم کرد