عامل اصلی تلفات بالای انفجار کرمان از زبان یک شاهد عینی+فیلم