رژیم صهیونیستی در بدترین دوران حیات خود به سر می برد | موجودیت صهیونیست ها توسط غربی ها سوال رفته است