خبر امنیتی / شهادت فرمانده ارشد سپاه در حادثه کرمان صحت دارد؟