فوری/شهادت یکی از فرمانده ارشد سپاه در استان کرمان صحت دارد؟